שואלים את עצמכם מה חשוב לכלול בחוזה רכישת דירה מקבלן או מיד שניה? ריכזנו בשבילכם תנאים הכרחיים שחשוב לכלול בחוזה על מנת להגן על זכויותיכם.

6 בדיקות משפטיות של המקרקעין שכדאי לבצע לפני חתימת החוזה

 1. חשוב לוודא כי חברת הבניה, הקבלן או המוכר הפרטי הם הבעלים של הקרקע המוצעת לרכישה.
 2. בדקו שהקרקע או הדירה אינה משועבדת ואינה מעוקלת.
 3. בדקו את נסח הרישום של הדירה.
 4. בצעו הצלבה בין מספר הגוש והחלקה ותעשו הצלבה בין הממצאים לבין הדירה המוצעת. כך ניתן יהיה להימנע ממצב של אי התאמה.
 5. במידה והקרקע שייכת למנהל מקרקעי ישראל יש לבדוק כי היא עברה היוון. דבר זה חשוב מאוד לכדאיות העיסקה מאחר ובמידה והדירה לא עברה היוון, הרוכש יחויב בתשלום דמי חכירה, דמי היוון ודמי הסכמה, זאת בנוסף לתשלום על רכישת הדירה ומס הרכישה.
 6. וודאו כי לחברת הבנייה, לקבלן או ליזם יש היתר בנייה חוקי.

6 הסעיפים החשובים בחוזה רכישת דירה חדשה מקבלן

 1. בדקו שאין סעיף שימונע מכם לרשום הערת אזהרה בעת חתימת החוזה לרכישת הדירה. הערת אזהרה חשובה להבטחת המכירה במקרה של עסקאות נוגדות.
 2. לפי חוק המקרקעין, עסקת מקרקעין מסתיימת בעת רישום. לכן, מומלץ לדרוש מהקבלן שיציין את מועד רישום הבעלות על הנכס על שמכם באגף הרישום של מנהל מקרקעי ישראל.
 3. בגיבוש ההסכם חשוב לוודא שמחיר הדירה כולל את תשלום החניה ואת מיקומה, ולציין זאת בחוזה.
 4. בדקו ותוודאו שהחיבורים למים, גז וחשמל כלולים במחיר הדירה, ולא תחוייבו בתשלומים נוספים בשל חיבורים אלו.
 5. בדקו שמועד מסירת הדירה וטווח החריגה מוגדר בחוזה. וודאו מהו גובה הפיצויים המגיעים לכם בשל חריגה במסירת הדירה.
 6. הימנעו ואל תחתמו על חוזה שבו מצוין סעיף על-פיו: "קבלת הדירה על ידי הרוכש מהווה הוכחה לכך שמצב הדירה תקין". בדקו היטב את טיב הדירה בעזרת אנשי מקצוע הנותנים שירותי בדק בית. דבר זה יכול למנוע צרות רבות בעתיד.

האם חלה אחריות על הקבלן לתיקונים בדירה?

על פי חוק המכר, גם לאחר רכישת הדירה וקבלתה מידי הקבלן, חלה עליו אחריות לתיקון וטיפול בפגמים בדירה.

אחריותו של הקבלן מתחלקת לשתי תקופות:

תקופת הבדק – על הקבלן חלה חובה לתקן כל נזק, למעט מקרים בהם הנזק שנגרם הנו באחריותכם.

תקופת האחריות – עליכם מוטלת ההוכחה בדבר קיומו של פגם בדירה החדשה.