הליך פירוק חברה מרצון מאפשר לבעלי המניות לפרק את החברה ולסגור אותה מבלי צורך בניהול הליכים בבית המשפט. פירוק חברה מרצון היא הדרך המהירה והיעילה ביותר לסגור את החברה במידה וחדלה מפעילות.

מה ייחודי בפירוק חברה מרצון?

הדבר הייחודי בפירוק חברה מרצון הוא שמדובר בהליך רצוני של בעלי המניות בחברה אשר מתנהל מחוץ לכותלי בתי המשפט. במידה והחברה נקייה מחובות ואין לה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק מאפשר הדין את חיסול החברה מרצון ומחיקתה ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים בערכאות בתי המשפט.

למה כדאי לבצע פירוק חברה מרצון?

כל חברה רשומה, בין אם היא פעילה או לא, נדרשת מידי שנה לשלם את אגרת רשם החברות השנתית. בהליך של פירוק חברה מרצון יכולים בעלי המניות למחוק את החברה ברשם החברות ולמעשה להימנע משתלום זה.

ברוב המקרים בקשה לפירוק חברה מרצון מתקבלת על ידי בעלי מניות בחברות לא פעילות ולכן אין כדאיות בהמשך החזקה בחברה. ישנן מקרים בהם החלטה על פירוק מתקבלת בשל כוונה לבצע שינוי במבנה האחזקות של העסק המצריך את פירוק החברה וסגירתה.

כינוס אסיפה של בעלי המניות בחברה לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון

הודעת קיום אסיפה תישלח לכל בעלי המניות בחברה, ובה יש לציין כי מדובר באסיפה שמטרתה לקבל החלטה בדבר פירוק החברה.

הכללים המעוגנים בחוק בנוגע לכינוס אסיפת בעלי מניות לצורך פירוק מרצון:

  1. יש לשלוח הודעת זימון כדין לאסיפה הכללית (21 יום לפני מועד כינוס האסיפה, ויש צורך לפרט בהודעה כי מדובר בהחלטה מיוחדת), בהסכמת כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע ניתן להסתפק בהודעה של פחות מ-21 ימים).
  2. בהודעת הזימון יש לפרט את העובדה כי באסיפה עומדים לבקש את פירוק החברה.
  3. ההחלטה תתקבל ברוב של 75% לפחות מבעלי החברה הזכאים להצביע, שנכחו והצביעו באסיפה.

הצהרת כושר פירעון כתנאי להליך פירוק חברה מרצון

חוק החברות מגדיר כי תנאי לפירוק חברה על ידי בעלי המניות הוא שהדירקטורים בחברה יערכו תצהיר המעיד על כושר פירעון של החברה.

תצהיר הדירקטורים בנוגע לכושר הפירעון נשלח לרשם החברות, זאת לאחר שבדקו היטב את מצבה הכלכלי של החברה והצהירו בצורה חד משמעית כי יש ביכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים.

בהליך פירוק מרצון לרשם החברות יש סמכות מנהלית-טכנית ואין ביכולתו לפקח באופן מהותי על החברה. לאחר הגשת המסמכים הנדרשים הרשם מבצע רישום הערה של פירוק מרצון.

לאחר קבלת החלטה על פירוק מרצון חייבת החברה להודיע על כך ברשומות תוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

תחילת הפירוק

מועד תחילת הפירוק הוא מועד קבלת החלטת הפירוק באסיפה הכללית, ומיום זה תחדל החברה לנהל עסקים. בפירוק חברה אין להעביר מניות למעט למפרק או באישורו.

מינוי מפרק

מפרק בהליך פירוק חברה מרצון דומה למעמדו של נאמן ותפקידו הנו כינוס נכסי החברה, מכירתם וחלוקת התמורה לנושי החברה.

את ההחלטה באשר למינוי המפרק ניתן לקבל באותה אסיפה אשר בה הוחלט על פירוק החברה מרצון או באסיפה נוספת שתתכנס במיוחד לשם קבלת החלטה למינוי מפרק.

מיד לאחר מינוי המפרק, יש להודיע על כך לרשם החברות תוך 21 יום וממועד זה סמכותם של הדירקטורים בחברה תחדל.

בפירוק חברה מרצון אין חובה על מקבלי ההחלטה באסיפה הכללית למנות בעל מקצוע עו"ד או רו"ח ועלות שכרו נקבעת בהתאם להחלטת האסיפה.

למפרק שהתמנה על ידי האסיפה מוקנות סמכויות בית המשפט לעניין סידוק קשימת המשתתפים ודרישות תשלום, ועליו לשלם לנושים את חובות החברה.

כינוס אסיפה סופית וחיסול החברה

לאחר פירוק החברה ועסקיה, על המפרק לכנס אסיפה כללית בה יוצג דו"ח המשקף כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בעסקי החברה.

את דו"ח המפרק יש להגיש לרשם החברות שבוע לאחר כינוס האסיפה, וכעבור 3 חודשים מהמועד בו קיבל רשם החברות את דו"ח המפרק וההודעה בדבר קיום האסיפה תיחשב החברה המחוסלת.

בסוף ההליך ימציא רשם החברות לבעלי המניות אישור אודות מחיקת החברה מרישום.