כאשר חייב מעוניין לשלם את חובותיו אך מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לשלם אותם במלואם או על פי הסדר התשלומים שנקבע לו, יש באפשרותו להגיד בקשה לקבלת צו תשלומים בהוצאה לפועל, שמשמעה הוא פריסה של החוב לתשלומים חודשיים.

כיצד מגישים בקשה לקבלת צו תשלומים בהוצאה לפועל?

את הבקשה יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק של החייב, באמצעות טופס 233 אותו ניתן להוריד מהאינטרנט. יש להקפיד לסמן בסעיף 3 של הטופס את בקשה מספר 50: בקשה למתן צו חיוב בתשלומים/ שינוי צו חיוב.

מלבד הטופס, על הבקשה לכלול גם את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות.
 • דפי פירוט חשבון בנק ופירוט חיובי אשראי עבור ששת החודשים הקודמים לבקשה.
 • אישור יתרות מהבנק עבור החשבונות של כל בני הבית.
 • פירוט של כל קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, תכניות החיסכון והביטוחים של כל בני הבית.
 • שישה תלושי משכורת אחרונים של החייב ושל כל בני הבית.
 • אישורים על קבלת דמי אבטלה/ הבטחת הכנסה/ קצבאות ילדים/ קצבאות אחרות שמקבלים החייב או בני ביתו.
 • חשבונות של ששת החודשי האחרונים – חשמל, מים, ארנונה, גז, טלפון וטלפון סלולרי.
 • חוזה שכירות, אם החייב ומשפחתו גרים בשכירות.
 • אם החייב גרוש – העתק של הסכם הגירושין, אם קיים הסכם ממון – העתק שלו.
 • מסמכי בעלות על נכסים – דירה, רכב וכדומה.
 • טופס ויתור על סודיות, גם אותו ניתן להוריד מהאינטרנט.

כיצד מתנהל הליך קבלת צו תשלומים בהוצאה לפועל

לאחר הגשת הבקשה, תישלח הודעה לאדם מולו עומד החייב בחוב – הזוכה – ובה תמצית הבקשה של החייב. אם הזוכה מסכים לבקשת החייב, יש להגיש את הסכמתו לרשם ההוצאה לפועל, אך הסכמה זו אינה מבטיחה קבלת צו תשלומים בהוצאה לפועל.

מרגע שהגיש את הבקשה, עד שתתקבל החלטה רשמית וסופית בעניין זה, מחויב החייב להסדר התשלומים אותו פירט בבקשה. כלומר – אם טען החייב בבקשתו כי הוא יכול לשלם רק 250 שקלים מדי חודש, מרגע הגשת הבקשה עליו להתחיל להעביר לזוכה 250 שקלים, מדי חודש, עד שתתקבל החלטה בעניין בקשתו. הסכום הנמוך ביותר אותו ניתן לבקש הוא 150 שקלים לחודש.

לאחר בדיקה של הבקשה ושל המסמכים המצורפים, יחליט רשם ההוצאה לפועל אם לקבל את בקשת החייב ולהעניק לו צו תשלומים בהוצאה לפועל, כפי שביקש, או אם לדחות את הבקשה. הרשם רשאי גם לבקש מהחייב להגיש מסמכים נוספים או להזמין אותו לחקירת יכולת, שתתבצע בנוכחות הזוכה.

אם נדחתה בקשת החייב והוא מוזמן לחקירת יכולת, הוא יקבל על כך הזמנה מראש, עם מועד ושעת הדיון, ומחובתו להתייצב בזמן האמור. אם לא יגיע לחקירה במועד שנקבע הוא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו ועלול למצוא את עצמו בעקבות זאת במאסר.

גם לאחר קבלת צו תשלומים בהוצאה לפועל עשוי החייב למצוא את עצמו בהמשך הדרך, לאחר אישור הבקשה, במצב בו הוא מתקשה להשלים את התשלומים על פי ההסדר שהוא עצמו ביקש. במקרה כזה, יכול החייב להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה נוספת, הפעם לשינוי צו התשלומים. הגשת בקשה זו זהה לחלוטין לבקשה לקבלת צו תשלומים מלכתחילה.

אם ישנם עיקולים המוטלים על החייב, או הגבלות למיניהן, אין בקבלת הצו התשלומים כדי לבטל אותם. בנוסף, אם בקשת צו התשלומים מצד החייב כוללת פריסה של החוב לתקופה ארוכה יותר מכפי שמגדיר החוק בהתאם לסכום, יהיה הרשם רשאי להכריז על החייב כעל חייב מוגבל באמצעים.